Käyttöehdot


Viimeksi päivitetty: 1.10.2012

Lue käyttöehdot huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota kohtiin, jotka ovat korostettu. Hyväksymällä nämä ehdot, annat Avoimelle ministeriölle yksiselitteisen luvan muun muassa henkilötietojen tallentamiseen Avoimen ministeriön EU:n ulkopuolella sijaitseville palvelimille.

Palvelun tarkoitus

Avoin ministeriö on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa kansalaisia, kansalaisjärjestöjä ja kansanliikkeitä muuttamaan lainsäädäntöä kansalaisaloitteiden avulla.

Avoin ministeriö tarjoaa Avoinministerio.fi-palvelua, joka mahdollistaa ideoiden esittämisen, kommentoinnin, alustavan kannattamisen ja vastustamisen sekä muita toiminnallisuuksia, joita kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella.

Avoin ministeriö tarjoaa lisäksi kansalaisaloitelain 7§:n määrittelemää sähköistä kannatusilmoitusten keräyspalvelua. Aloitteen vireillepanijoilla on mahdollisuus kerätä sähköisiä kannatusilmoituksia aloitteelleen. Kannatusilmoitusten keräysjärjestelmä on Viestintäviraston hyväksymä. Käyttäjillä on mahdollisuus jättää sähköisiä kannatusilmoituksia aloitteille tunnistauduttuaan ensin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Määritelmiä

Käyttäjä. Käyttäjä on se yksityishenkilö, joka on rekisteröitynyt palveluun tai tilannut uutiskirjeen.

Vireillepanija. Ennen kuin aloite aloittaa kannatusilmoitusten keräämisen on sille lain mukaan nimettävä vähintään yksi vireillepanija. Vireillepanijana voi kansalaisaloitelain mukaan olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Aloitteen vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja. Avoinministerio.fi-palvelun käyttäjä, jonka nimissä kannatusilmoituksia keräävä aloite on jätetty, on aina yksi vireillepanijoista. Muut mahdolliset vireillepanijat sekä edustajat ja varaedustajat ilmenevät aloitteen sivulta Avoinministerio.fi-palvelussa.

Vastuut

Avoin ministeriö pyrkii tarjoamaan teknisesti luotettavan ja tietoturvallisen palvelun. Palvelua pyritään pitämään toiminnassa mahdollisimman paljon, mutta siinä voi kuitenkin ajoittain ilmetä toimintakatkoja teknisten vikojen, erilaisten huoltotöiden, tietoliikennekatkoksien tai muiden ongelmien vuoksi vuoksi. Avoin ministeriö ei vastaa tällaisista käyttökatkoista käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Avoin ministeriö varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, teknistä toimintaa tai toimintoja.

Avoin ministeriö ei vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti palvelun sisältämistä virheellisistä tiedoista tai puutteellisuuksista aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä ja sitoutuu käyttämään palvelua vain sen tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Täyttäessään sähköisiä kannatusilmoituksia käyttäjä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Väärien tietojen antamisesta on säädetty kansalaisaloitelain 16 §:ssä: “Rangaistus väärän henkilötiedon antamisesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sekä salassapitorikoksesta ja salassapitorikkomuksesta samoin kuin henkilörekisteririkoksesta säädetään rikoslaissa (39/1889)”.

Kannatusilmoitusten jättäminen vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen. Avoin ministeriö pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monta ilmaista tunnistautumisvaihtoehtoa, mutta osa pankeista veloittaa tunnistautumisesta. Mikäli käyttäjä valitsee maksullisen tunnistautumisvaihtoehdon, tulee hänen suorittaa verkkomaksu ennen tunnistautumiseen siirtymistä. Mikäli kannatusilmoituksen jättäminen ei verkkomaksun jälkeen onnistu, Avoin ministeriö ei ole velvollinen hyvittämään verkkomaksua. Kannatusilmoituksen jättämisen epäonnistuminen voi johtua monestä syystä, kuten häiriöstä internet-liikenteessä, selaimen istunnon vanhenemisesta, suunnitelluista ja suunnittelemattomista huoltotöistä.

Kansalaisaloitteiden vireillepanijat vastaavat, että sähköisiä kannatusilmoituksia kerättäessä aloite, tieto sen vireillepanijasta ja edustajasta sekä edustajan yhteystiedot ovat näkyvissä tai niihin on linkitetty aloitteen Avoinministerio.fi-palvelussa olevalta sivulta. Vireillepanijat ovat kansalaisaloitelain mukaan myös oman aloitteensa kannatusilmoituksista syntyvän henkilörekisterin ylläpitäjiä. Vireillepanijat vastaavat sekä paperisten että sähköisten kannatusilmoitusten keräämisestä että niiden toimittamisesta Väestörekisterikeskukselle tarkistettavaksi. Avoin ministeriö auttaa vireillepanijoita käytännön järjestelyissä. Avoin ministeriö tarjoaa muun muassa valmiin henkilörekisteriselostepohjan, johon tulee linkittää aloitteen sivulta Avoin ministerio.fi-palvelussa.

Yksityisyydensuoja

Avoin ministeriö kerää käyttäjistä henkilökohtaisia tietoja vain niin paljon, kuin palvelun toiminta ja kehittäminen edellyttää. Kerättävät tiedot on yksilöity henkilörekisteriselosteessa (linkki käyttöehtojen lopussa).

Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä antaa Avoimelle ministeriölle luvan tallentaa ja käsitellä henkilötietojaan näissä käyttöehdoissa ja henkilörekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Käyttäjistä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen käsittely ja tallentaminen voi tapahtua kolmansien osapuolten ylläpitämillä palvelimilla. Käytössä olevia palveluntarjoajia ovat Elisa Oyj, Heroku, Mailchimp, Papertrail, Amazon Web Services, KissMetrics.

Käyttäjät antavat Avoimelle ministeriölle yksiselitteisen luvan tallentaa ja käsitellä henkilötietojaan EU:n ulkopuolella. Osa Avoimen ministeriön käyttämistä palveluntarjoajien palvelimista sijaitsevat EU:n ulkopuolella.

Avoinministerio.fi-palvelun käyttäjät rekisteröityvät palveluun omalla nimellään. Käyttäjillä on myös mahdollisuus varmistaa henkilöllisyytensä palvelussa suorittamalla esimerkiksi pankkitunnuksilla tapahtuva vahva sähköinen tunnistautuminen.

Vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta henkilöllisyytensä varmistavat käyttäjät antavat Avoimelle ministeriölle yksiselitteisen luvan tallentaa Avoimen ministeriön käyttäjärekisteriin tiedon käyttäjän kotikunnasta sekä sähköisen tunnistautumisen kautta saatavat tiedot käyttäjän sukupuolesta ja syntymävuodesta. Lisäksi käyttäjä antaa Avoimelle ministeriölle yksiselitteisen luvan tallentaa käyttäjärekisteriin tiedon sähköisen kannatusilmoituksen jättämisestä.

Tietoja ei julkisteta, ellei käyttäjä erikseen valitse haluvansa julkistaa tiedot Avoimen ministeriön sivuilla. Keräämällä tiedot pyritään:
– estämään se, että sama henkilö ei voisi allekirjoittaa aloitetta useaan kertaan
– varmistumaan käyttäjän henkilöllisyydestä ja estämään identiteettivarkauksia
– tarjoamaan käyttäjälle parempaa palvelua esimerkiksi suosittelemalla muita aloitteita
– tarjoamaan tilasto- ja tutkimusdataa, josta ei ilmene käyttäjien henkilöllisyydet.

Avoin ministeriö varaa oikeuden tarjota käyttäjän tietoja viranomaisille, mikäli käyttäjä on toiminut lain vastaisesti pyrkien vahingoittamaan Avoin ministeriö -palvelua. Käyttäjien on syytä tietää, että Sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040516) palvelulla on velvollisuus luovuttaa viranomaisille tietoja silloin kun “on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta”.

Avoin ministeriö voi lähettää käyttäjille sähköpostia palveluun liittyen. Uutiskirjeen tilaajat voivat halutessaan poistua sähköpostilistalta, ja palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttäjäasetuksistaan vähentää sähköpostin määrää.

Henkilörekisteriselostetta (linkki käyttöehtojen lopussa) päivitetään tarpeen mukaan. Merkittävistä päivityksistä ilmoitetaan käyttäjille erikseen.

Moderointi

Avoin ministeriö pyrkii tarjoamaan välineen avoimeen ajatusten- ja mielipiteiden vaihtoon. Avoin ministeriö varaa kuitenkin oikeuden moderoida palveluun jätettyjä viestejä.

Moderaattorit voivat poistaa palveluun tallennettuja sisältöjä esimerkiksi seuraavista syistä:

  • sisältö saattaa olla Suomen lain vastaista. Tämän kaltaisia sisältöjä ovat esimerkiksi ilmaukset, jotka täyttävät mahdollisesti kunnianloukkauksen, uskonrauhan rikkomisen, kansanryhmää vastaan kiihottamisen tai rikokseen yllyttämisen tunnusmerkistöt.

  • sisältö on epäkunnioittavaa, henkilöön käyvää tai muuten loukkaavaa. Avoin ministeriö -palvelun tarkoitus on tuottaa laadukkaita lakiehdotuksia. Muiden palvelun käyttäjien tahallinen loukkaaminen, nimittely tai henkilöön käyvä arvostelu ei edistä tätä tavoitetta ja on siksi kiellettyä.

  • sisältö loukkaa tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.

Avoin ministeriö varaa oikeuden poistaa käyttöoikeuden tilapäisesti tai pysyvästi käyttäjiltä, jotka toistuvasti rikkovat yllä olevia periaatteita tai käyttävät palvelua muuhun kuin sen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Tekijänoikeudet

Lisäämällä palveluun sisältöä käyttäjät luovuttavat samalla muille peruuttamattomasti oikeuden käyttää sitä Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssiehtojen (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fi) mukaisesti.

Avoimen ministeriön käyttämä Creative Commons -lisenssi mahdollistaa palvelun sisältöjen kopioinnin, levittämisen ja jatkotyöstämisen edellyttäen, että teoksen alkuperäinen tekijä nimetään.

Tekijänoikeutta tai muita immateriaalikoikeuksia rikkovien sisältöjen lisääminen palveluun on kiellettyä ja sellaiset sisällöt pyritään poistamaan palvelusta mahdollisimman pian. Muiden teosten lainaaminen on sallittua tekijänoikeuslain sitaattioikeuden puitteissa (Tekijänoikeuslaki 1. luku 21 §). Näissä tapauksissa alkuperäinen teos ja sen tekijä on aina mainittava.

Käyttäjät voivat linkittää palveluun tuottamassaan tekstissään ulkopuolisille sivuille tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Voimassaolo

Avoimen ministeriön käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Avoin ministeriö varaa oikeudet muuttaa tai täydentää käyttöoikeuksia. Avoin ministeriö sitoutuu tiedottamaan käyttöehtojen muutoksista palvelun käyttäjille palvelussa ja/tai sähköpostilla.

Linkki voimassaolevaan henkilörekisteriselosteeseen: https://www.avoinministerio.fi/artikkelit/24-rekisteriseloste


Aiemmat, 16.3.2012 – 30.9.2012 voimassa olleet käyttöehdot:

Palvelun tarkoitus

Avoin ministeriö on puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton palvelu, jonka tarkoituksena on aktiivisesti muuttamaan lakeja avoimempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan kansalaisaloitteiden kautta.

Kansalaiset voivat ehdottaa avoimelle ministeriölle laki-ideoita. Avoin ministeriö ei sulje mitään ideoita pois elleivät ne ole lain tai hyvän tavan vastaisia, mutta painottaa muun muassa suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa, ihmisen, luonnon ja ympäristön hyvinvointia ja avointa tietoyhteiskuntaa edistäviä hankkeita.

Avoimen ministeriön tavoitteena on:

  1. Tuoda laadukkaita hyvin perusteltuja lakiehdotuksia eduskunnan käsittelyyn varmistaen, että kansalaisaloitteet eivät jää käsittelemättä eduskunnassa vajavaisen valmistelun ja tiedon puutteen takia.

  2. Asiantuntijuuden, tutkimuksen ja tiedon korostaminen julkisessa keskustelussa ja lainvalmistelussa.

  3. Toimintamallin luominen, esikuvaksi varsinaisten ministeriöiden lainvalmistelutyön muuttamiselle avoimempaan ja osallistavampaan suuntaan.

Vastuut

Avoin ministeriö pyrkii tarjoamaan teknisesti luotettavan ja tietoturvallisen alustan. Palvelussa voi kuitenkin ajoittain ilmetä toimintakatkoja teknisten vikojen, erilaisten huoltotöiden, tietoliikennekatkosien tai muiden ongelmien vuoksi vuoksi. Avoin ministeriö ei vastaa tällaisista käyttökatkoista käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Avoin ministeriö varaa oikeuden muuttaaa palvelun sisältöä, teknistä toimintaa tai toimintoja.

Avoin ministeriö ei vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti palvelun sisältämistä virheellisistä tiedoista tai puutteellisuuksista aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä ja sitouttuu käyttämään palvelua vain sen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Yksityisyydensuoja

Avoin ministeriö kerää käyttäjistä henkilökohtaisia tietoja vain niin paljon, kuin palvelun toiminta ja kehittäminen edellyttää. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi normaalit verkkopalvelimien lokitiedostot, jotka sisältävät tiedon palvelua käyttäneen henkilön IP-osoitteesta. Henkilörekisterilainmukainen rekisteriseloste löytyy täältä, PDF

Käyttäjistä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Palvelu kuitenkin varaa oikeuden tarjota käyttäjän tietoja viranomaisille mikäli käyttäjä on toiminut lain vastaisesti pyrkien vahingoittamaan Avoin ministeriö -palvelua. Käyttäjien on syytä tietää, että Sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040516) palvelulla on velvollisuus luovuttaa viranomaisille tietoja silloin kun “on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta”.

Avoin ministeriö voi lähettää sinulle satunnaisesti sähköpostia palveluun liittyen. Voit halutessasi poistua sähköpostilistalta sähköpostissa olevan linkin kautta.

Moderointi

Avoin ministeriö pyrkii tarjoamaan välineen mahdollisimman avoimeen ajatusten- ja mielipiteiden vaihtoon. Avoin ministeriö varaa kuitenkinoikeuden moderoida palveluun jätettyjä viestejä.

Moderaattorit voivat poistaa palveluun tallennettuja sisältöjä esimerkiksi seuraavista syistä:

  • sisältö saattaa olla Suomen lain vastaista. Tämän kaltaisia sisältöjä ovat esimerkiksi mahdolliset kunnianloukkaukset ja kiihoittamiset kansanryhmää vastaan.

  • sisältö on epäkunnioittavaa, henkilöön käyvää tai muuten loukkaavaa. Avoin ministeriö -palvelun tarkoitus on tuottaa laadukkaita lakiehdotuksia. Muiden palvelun käyttäjien tahallinen loukkaaminen, nimittely tai henkilöön käyvä arvostelu ei edistä tätä tavoitetta ja on siksi kiellettyä.

  • sisältö loukkaa tekijänoikeutta.

Avoin ministeriö varaa oikeuden poistaa käyttöoikeuden tilapäisesti tai pysyvästi käyttäjiltä, jotka toistuvasti rikkovat yllä olevia periaatteita tai käyttävät palvelua muuhun kuin sen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Tekijänoikeudet

Lisäämällä palveluun sisältöä luovutat samalla muille peruuttamattomasti oikeuden käyttää sitä Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssiehtojen (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fi) mukaisesti.

Avoimen ministeriön käyttämä Creative Commons -lisenssi mahdollistaa palvelun sisältöjen kopioinnin, levittämisen ja jatkotyöstämisen edellyttäen, että teoksen alkuperäinen tekijä nimetään

Tekijänoikeutta rikkovien sisältöjen lisääminen palveluun on kiellettyä ja tämän kaltaiset sisällöt poistetaan palvelusta välittömästi. Muiden teosten lainaaminen on sallittua tekijänoikeuslain sitaattioikeuden puitteissa (Tekijänoikeuslaki 1. luku 21 §). Näissä tapauksissa alkuperäinen teos ja sen tekijä on aina mainittava.

Voimassaolo

Avoimen ministeriön käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi ja Avoin ministeriö varaa oikeudet muuttaa tai täydentää käyttöoikeuksia. Avoin ministeriö sitoutuu tiedottamaan käyttöehtojen muutoksista palvelun käyttäjillä palvelussa ja/tai sähköpostilla sen käyttäjille.